dom 6

Od 1 marca nowe dowody osobiste !!!

Co się zmie­ni w związ­ku z nowym roz­po­rzą­dze­niem? W nowym do­wo­dzie oso­bi­stym nie znaj­dzie­my już ta­kich da­nych wnio­sko­daw­cy jak: – adres za­mel­do­wa­nia; – in­for­ma­cji na temat ko­lo­ru oczu i wzro­stu; – nie bę­dzie rów­nież wzoru pod­pi­su po­sia­da­cza do­ku­men­tu. Nowe do­wo­dy oso­bi­ste będą za­wie­ra­ły sze­reg za­bez­pie­czeń, które mają w za­ło­że­niu utrud­nić … czytaj dalej →