Krok po Kroku

ludzik_kierowca_l_thumbnail

Osoba, która nie ukończyła 18-tu lat, może rozpocząć kurs na prawo jazdy najwcześniej 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego przepisami ustawy wieku za zgodą rodziców lub opiekuna.
Krok 1 – Badania lekarskie i PKK
Każda osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami powinna przed rozpoczęciem kursu posiadać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). W celu utworzenia Profilu Kandydata na Kierowcę, należy udać się do Urzędu Miasta lub Gminy właściwego ze względu na miejsce zameldowania i złożyć następujące dokumenty:
• wniosek o wydanie prawa jazdy;
• orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
• wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem;
• zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat;
• kserokopię prawa jazdy (dotyczy osób posiadających prawo jazdy).

Na podstawie ww. dokumentów Starosta generuje w systemie teleinformatycznym unikalny 20-cyfrowy numer identyfikujący Profil Kandydata na Kierowcę.
Krok 2 – Kurs na prawo jazdy
Szkolenie na prawo jazdy odbywa się w formie kursu i obejmuje:
1. część teoretyczną z przepisów ruchu drogowego (26 h lekcyjnych – dla kat. A1, A, B),
2. naukę udzielania pierwszej pomocy (4h lekcyjne – dla kat. A1, A, B),
3. część praktyczną w zakresie kierowania pojazdem (20h zegarowych – dla kat. A1, A; 30 h zegarowych – dla kat. B),
4. kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy, zwane „egzaminem wewnętrznym”

Use Facebook to Comment on this Post

Krok po Kroku
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Komentarze są wyłączone.