Ruch drogowy.

         Egzamin praktyczny w ruchu drogowym: Po zakończeniu części pierwszej egzaminu praktycznego na placu manewrowym, kontynuowany jest egzamin w ruchu drogowym. Ta część egzaminu praktycznego polega na wykonaniu w ruchu drogowym programu egzaminacyjnego, który określa tabela nr 7 zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem. Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym wynosi 25 minut ( dla kategorii AM – 10 minut). Polecenia egzaminatora wydawane są z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym bezpieczne i prawidłowe wykonanie zadań. Nie mogą one być sprzeczne z przepisami ruchu drogowego i nie mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Porozumiewanie się osoby egzaminowanej i egzaminatora oraz wydawanie poleceń i ocena wykonywanych zadań egzaminacyjnych odbywa się za pośrednictwem środków łączności (drogą radiową).

     UWAGA: Trasę przejazdu, na której jest przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, określa egzaminator prowadzący egzamin w zależności od miejsca, w którym przeprowadzany jest ten egzamin.

Jeżeli osoba egzaminowana popełni błąd, egzaminator informuje ją o tym zwrotem „błąd” lub „zadanie zostało wykonane nieprawidłowo”. Po dwukrotnym nieprawidłowo wykonanym zadaniu, egzaminator powiadamia osobę, że wynik egzaminu jest negatywny z możliwością kontynuowania egzaminu. W tej sytuacji osoba egzaminowana, może wnioskować o przerwanie egzaminu. Przerwanie egzaminu następuje z chwilą wystąpienia okoliczności bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu, w tym w szczególności zachowań określonych w tabeli nr 1

Use Facebook to Comment on this Post

Ruch drogowy.
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Komentarze są wyłączone.